Orodje za dostopnost

SLOVENSKA ZAKONODAJA

Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND)

 

Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)

 

Kazenski zakonik (KZ-1) 
Zakon o kazenskem postopku (ZKP)

Pravilnik o izvrševanju probacijskih nalog
Zakon o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) 
Zakon o prekrških (ZP-1) 

Družinski zakonik (DZ)


Zakon o partnerski zvezi (ZPZ)

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) 
Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku (ZMZPP) 
Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOŽKD) 
Obligacijski zakonik (OZ) 
Stvarnopravni zakonik (SPZ) 
Stanovanjski zakon (SZ-1) 

Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 

 

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) 
Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre)
Zakon o brezplačni pravni pomoči (ZBPP) 
Zakon  o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) 
Zakon o Javnem jamstvenem, preživninskem in invalidskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) - 
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) 
Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)  
Zakon o varstvu pred diskriminacijo.
Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) 

 

 

MEDNARODNI DOKUMENTI


Organizacija združenih narodov (OZN)


Splošna deklaracija človekovih pravic 
Konvencija ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) 
Opcijski protokol h Konvenciji o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih  pravicah 
Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah 
Konvencija o otrokovih pravicah 
Protokol za preprečevanje, zatiranje in kaznovanje trgovine z ljudmi, zlasti ženskami in otroki, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (MPTLMOK)
Deklaracija ZN o odpravi nasilja nad ženskami 
Poročila Republike Slovenije odborom Združenih narodov o uresničevanju določil konvencij ZN 


Svet Evrope


Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

Konvencija Sveta Evrope o preprečevanju in boju proti nasilju nad ženskami (Istanbulska konvencija):

Konvencija Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo (Lanzarotska konvencija)
Konvencija Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi 
Evropska konvencija o preprečevanju mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja
Evropska socialna listina 


Evropska unija (EU)

 

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. oktobra 2021 o vplivu nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 26. novembra 2009 o odpravi nasilja nad ženskami 


ODLOČITVE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE

Zbirka primerov s kratkimi opisi


OSTALI DOKUMENTI

Senčno poročilo koalicije nevladnih organizacij Odboru za ekonomske, socialne in kulturne pravice v Sloveniji. Preberite ...

Pravice žrtev kaznivih dejanj:

- zloženka (slo, ang, nem, ita, hrv, mad)

- daljše besedilo (slo, ang, ita, mad)

Nacionalna raziskava o nasilju v zasebni sferi in v partnerskih odnosih

Poročilo o nacionalni raziskavi o nasilju v zasebni sferi in partnerskih odnosih

Nasilje nad ženskami: vseevropska raziskava, Rezultati na kratko

Nasilje nad otroki. Strokovne smernice za delo z otroki, ki doživljajo zanemarjanje in/ali nasilje

Strokovna izhodišča za delo z odraslimi žrtvami nasilja v družini 
Nacionalni načrt dela proti nasilju nad ženskami
Spletna raziskava o kaznivih dejanjih iz sovraštva in diskriminaciji zoper pripadnice in pripadnike LGBT populacije (Agencija EU za temeljne pravice)

Posebna poročevalka Združenih narodov za nasilje nad ženskami 
Pekinška deklaracija in Izhodišča za ukrepanje
Nairobijske dolgoročne strategije za izboljšanje položaja žensk

LJUBLJANA

 Vojkova cesta 1, Ljubljana

 01 4344 822

 031 770 120

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRR ZA DONACIJE:

SI56 0204 4001 3446 380

Matična št: 1160656

Davčna št: 91885566

STATUS HUMANITARNE ORGANIZACIJE

ENOTA KOPER

 Vojkovo nabrežje 10, Koper

 05 6393 170

 031 546 098

 Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

© 2024 Društvo za nenasilno komunikacijo. Vse pravice pridržane.